Difference between revisions of "My wiki:About"

DETAILS
From Wiki - CORE GAMER
Jump to: navigation, search


 
Line 1: Line 1:
<blockquote>วิกินี้ทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้เล่นเกมหรืออื่นๆนั้นสามารถแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันได้แม้ว่าสมาชิกคนๆนั้นจะไม่ทำหรือไม่สะดวกในการทำวิกินั้นๆแล้วสมาชิกท่านอื่นๆสามารถแก้ไขข้อมูลวิกินั้นๆได้เลยทำให้ข้อมูลสามารถถูกอัพเดทได้อย่างถูกต้องและล่าสุดได้เสมอ&nbsp;ทั้งยังง่ายต่อการค้นหาและดูข้อมูลต่างๆอีกด้วย สุดท้ายนี้หวังว่าวิกินี้จะช่วยให้ทุกท่านสามารถเล่นเกมได้อย่างมีอรรถรสมากยิ่งขึ้นและเข้าใจระบบเกมได้มากยิ่งขึ้น<br/>--[[User:Solidking|Solidking]] ([[User talk:Solidking|talk]]) 23:06, 7 March 2015 (ICT)</blockquote>
+
<blockquote>วิกินี้ทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้เล่นเกมหรืออื่นๆนั้นสามารถแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันได้แม้ว่าสมาชิกคนๆนั้นจะไม่ทำหรือไม่สะดวกในการทำวิกินั้นๆแล้ว สมาชิกท่านอื่นๆก็สามารถแก้ไขข้อมูลวิกินั้นๆได้เลยทำให้ข้อมูลสามารถถูกอัพเดทได้อย่างถูกต้องและล่าสุดได้เสมอ&nbsp;ทั้งยังง่ายต่อการค้นหาและดูข้อมูลต่างๆอีกด้วย สุดท้ายนี้หวังว่าวิกินี้จะช่วยให้ทุกท่านสามารถเล่นเกมได้อย่างมีอรรถรสมากยิ่งขึ้นและเข้าใจระบบเกมได้มากยิ่งขึ้น สนุกกับเกมที่เล่นได้มากกว่าที่เคย<br/>--[[User:Solidking|Solidking]] ([[User talk:Solidking|talk]]) 23:06, 7 March 2015 (ICT)</blockquote>

Latest revision as of 23:08, 7 March 2015

วิกินี้ทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้เล่นเกมหรืออื่นๆนั้นสามารถแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันได้แม้ว่าสมาชิกคนๆนั้นจะไม่ทำหรือไม่สะดวกในการทำวิกินั้นๆแล้ว สมาชิกท่านอื่นๆก็สามารถแก้ไขข้อมูลวิกินั้นๆได้เลยทำให้ข้อมูลสามารถถูกอัพเดทได้อย่างถูกต้องและล่าสุดได้เสมอ ทั้งยังง่ายต่อการค้นหาและดูข้อมูลต่างๆอีกด้วย สุดท้ายนี้หวังว่าวิกินี้จะช่วยให้ทุกท่านสามารถเล่นเกมได้อย่างมีอรรถรสมากยิ่งขึ้นและเข้าใจระบบเกมได้มากยิ่งขึ้น สนุกกับเกมที่เล่นได้มากกว่าที่เคย
--Solid King (talk) 23:06, 7 March 2015 (ICT)


Authors